Privacy en Cookiespolicy KORELEC BV

1. Waarom deze privacyverklaring?

KORELEC BV hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of – in het Nederlands – de AVG (Algemene Verordening

Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018 en

de overige toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

 

Met deze Privacyverklaring wil KORELEC BV u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door KORELEC BV.

 

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen.

Daarom vragen wij u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website van KORELEC BV.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

KORELEC BV is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en onze eigen medewerkers. Heeft u vragen voor ons?

 

U kunt ons, ook voor uw vragen in verband met

uw persoonsgegevens, bereiken als volgt:

 

KORELEC BV

BRUGSESTEENWEG 153

8520 KUURNE

België

Btw-nummer: BE 0422.651.269

Website: www.korelec.com

E-mail: info@korelec.com

Telefoon: 056/35.70.95

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

KORELEC BV verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door KORELEC BV:

 • Identificatiegegevens
 • Financiële bijzonderheden
 • Beeldopnamen (camerabewaking)
 • Gegevens nodig voor de installatie + onderhoud van hetgeen gekocht is
 • Gegevens nodig voor de meldkamer + Incert (afhankelijk van het contract)
 • Onderstaande categorieën enkel voor werknemers:
 • Persoonlijke kenmerken
 • Fysieke gegevens
 • Psychische gegevens
 • Samenstelling van het gezin
 • Lidmaatschappen
 • Gerechtelijke gegevens
 • Gegevens omtrent opleiding en vorming
 • Gegevens omtrent beroep en betrekking
 • Rijksregisternummer en identificatienummer van de sociale zekerheid
4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

KORELEC BV verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op een bewuste manier. Deze gegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt:

 • volgens de wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers)
 • in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een aankoop, ...). Korelec bvba is als erkende en INCERT-gecertificeerde beveiligingsonderneming B-1531 gespecialiseerd in ontwerp, installatie en onderhoud van inbraakbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole, branddetectie, automatisatie en videofonie. Hiervoor worden de persoonsgegevens gebruikt en verwerkt•
 • in het kader van een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing)
 • na uw toestemming. U heeft steeds het recht om deze toestemming in te trekken.
 • om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten.

Deze verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, en het verlenen van ondersteuning
 • het antwoorden op een vraag via het contactformulier van de website
 • Klantenbeheer, b.v. het beheren van een klantenrelatie, het opmaken van offertes en het uitvoeren van een of meerdere overeenkomsten (vb. een aankoop, ...), boekhoudkundige verwerkingen, ... (contractuele noodzaak) (gerechtvaardigd belang) (wettelijke verplichting)
 • Leveranciersbeheer, b.v. het beheren van een leveranciersrelatie, het verwerken van offertes en het uitvoeren van een of meerdere overeenkomsten, boekhoudkundige verwerkingen, ... (contractuele noodzaak) (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen) (wettelijke verplichting)
 • Naleving van wettelijke verplichtingen in onze hoofde, b.v. fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen (wettelijke verplichting)
 • Geschillenbeheer (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijwaring van financiële belangen)
 • Direct marketing, d.w.z. Korelec houdt u graag op de hoogte en stuurt op regelmatige tijdstippen een mailing naar klanten en prospecten (toestemming)
 • (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen)

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gebreke aan verstrekking van de vereiste gegevens kan de relatie niet worden voortgezet.

Bij een bezoek aan de website van KORELEC BV worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn:

IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van KORELEC BV bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven

omschreven.

KORELEC BV deelt uw persoonsgegevens met de volgende ontvangers:

 • uzelf en, in voorkomend geval, (a) uw werkgever of bepaalde van uw werknemers en (b) professionele adviseurs die door u worden aangeduid;
 • leveranciers, in het kader van een uit te voeren overeenkomst (bv. rechtstreekse levering)
 • banken, verzekeringsmaatschappijen en makelaars, binnen de context van uw relatie met deze partijen;
 • overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen
 • onze professionele raadgevers, advocaten en gerechtsdeurwaarders voor zover noodzakelijk voor hun bijstand
 • technische verwerkers, zoals b.v. hosting van website, bestanden en dossiers, mits de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen KORELEC BV.

Er gebeurt geen doorgifte aan derden, tenzij naar de ontvangers zoals hierboven beschreven (vb. de meldkamer).

Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR-wetgeving (vb. deze gegevens afdoend beveiligen, ...).

De door KORELEC BV verwerkte persoonsgegevens worden niet uitgevoerd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

KORELEC BV heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen:

de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en antivirusprogrammatuur, dit alles om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

Korelec wil u er ook attent op maken dat geen enkel systeem 100% veilig kan zijn.

Informatieveiligheid is bovendien ook afhankelijk van u. U dient uw eigen informatiesystemen ook goed te beveiligen en eventuele accountgegevens vertrouwelijk te bewaren.

5. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende hierna omschreven termijn:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de contractuele relatie
 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de contractuele relatie
 • Naleving van wettelijke verplichtingen in onze hoofde: wettelijke bewaartermijn
 • Geschillenbeheer: gedurende de termijn die noodzakelijk is om het geschil definitief af te wikkelen
 • Direct marketing: 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact met de betrokkene
6. Wat zijn uw rechten?

De onderstaande rechten zijn onderhevig aan een aantal wettelijke voorwaarden en beperkingen.

Heeft u hierover vragen, neem dan gerust eerst contact met ons op.

6.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

KORELEC BV verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.
6.2. Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als  betrokkene, beschikt u over een recht om van KORELEC BV uitsluitsel te
krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer KORELEC BV uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens.
Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden.
U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

KORELEC BV beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.3. Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft het recht  om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • gedurende de periode die KORELEC BV nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting,
 • wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de
 • verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • wanneer KORELEC BV uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en u uw persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • gedurende de periode die KORELEC BV nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

U heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn
persoonsgegevens. KORELEC BV staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij
KORELEC BV dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan
aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de betrokkene op bezwaar.

6.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om digitaal de aan KORELEC BV verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde,
gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de gebruiker.

6.5. Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming
laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.
Indien u wenst bovenstaande rechten te gebruiken/in te roepen, zal KORELEC BV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@korelec.com.
Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door KORELEC BV bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Toezichthoudende autoriteit GBA
-
Gegevensbeschermingsautoriteit
Contactgegevens
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze

Cookieverklaring.

 

Als u de website van KORELEC BV wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt.

Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

 

Deze Privacyverklaring werd het laatst bijgewerkt op 01.10.2018.