Onze verkoopsvoorwaarden

 

Tenzij andere bepalingen bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegd werden, worden de volgende verkoopsvoorwaarden door beide partijen aanvaard. In elk geval worden verkoopsvoorwaarden gedrukt op het briefpapier en andere documenten van onze cliënten niet aangenomen.

 

 1. De verkochte goederen blijven onze eigendom zolang de totale betaling niet is geschied.
 2. De gemaakte prijzen gelden voor een periode van één maand waarna ze kunnen gewijzigd worden, zelfs indien de overeenkomst reeds in uitvoering is, ingevolge de verhoging van de lonen, sociale lasten of elke andere maatregel buiten onze wil.  In elk geval worden de prijzen exclusief BTW opgegeven.
 3. Onze facturen zijn steeds betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum, zonder afhouding noch korting. De betaling is eisbaar te KUURNE op onze zetel en van dit recht wordt geen afstand gedaan door het trekken van een wissel of het gebruik van enig ander document ter incassering. Wissels en andere documenten ter incassering, mogen slechts worden gebruikt na door ons te zijn aanvaard en kunnen nooit schuldvernieuwing met zich meebrengen. Alle kosten met betrekking tot deze wissels en/of waardepapieren zijn ten laste van de klant.
 4. Niet betaalde facturen of het saldo van niet betaalde facturen worden vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling of enig andere formaliteit, verhoogd met een verwijlintrest van 12 % op jaarbasis (maar in elk geval 2% hoger dan de op dat ogenblik officiële verwijlintrest). Evenzo zal forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het op de vervaldag niet betaalde saldo, dit met een minimum van 125 EURO.
 5. Bij annulering van een bestelling zal de medecontractant steeds een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op de waarde van de bestelling.
 6. Ingeval van overlijden, onbekwaamheid, interdictie, staking van betaling, vraag om gerechtelijke reorganisatie of ieder verzoek binnen het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen, faillietverklaring, ontbinding  of wijziging van de statuten van een vennootschap en elke andere wijziging in de toestand van de klant, alsook het protest van een wissel, zelfs niet geaccepteerd, behouden wij ons het recht voor hetzij zonder voorafgaande ingebrekestelling of andere pleegvorm, de contracten met deze klant te verbreken, hetzij waarborg te eisen.
 7. Bij wanbetaling wordt het bedrag van alle openstaande facturen ineens opeisbaar niettegenstaande elk ander beding. Wordt betaling toegestaan met wisselbrieven, orderbrieven of cheques, dan wordt het volledig bedrag van alle openstaande facturen ineens opeisbaar bij eerste protest van een wisselbrief, orderbrief of cheque.
 8. Alle gevallen van overmacht, o.m oorlog, blokkade, gedeeltelijke of gehele mobilisatie, staking, zowel gedeeltelijk als geheel, uitgebroken bij Korelec zelve het weze bij onze leveranciers, ongevallen, branden en in het algemeen alle gedwongen vermindering van, het peil van fabricatie en voortbrengst, het tekort aan vervoermateriaal enz…ontlasten KORELEC BV van alle verbintenissen en aansprakelijkheid. Daarenboven behoudt KORELEC BV zich het recht voor de contracten met de duur van de overmacht te schorsen om deze ze na de schorsing verder uit te voeren binnen een normale termijn.
 9. Om ontvankelijk te zijn moeten bezwaren tegen onze facturen schriftelijk binnen de acht dagen na verzending ingediend worden.
 10. Door ons aanvaarde uitvoerings – en leveringstermijnen zijn slechts als benaderend te beschouwen. Het niet nakomen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch ontbinding ten laste van KORELEC BV.
 11. Facturen zullen door ons slechts op naam van een derde worden opgemaakt middels schriftelijke vraag hiertoe van de klant. In dat geval zal de klant, samen met de derde, solidair gehouden zijn tot betaling van de factuur.
 12. In geval van betwisting alsook ingeval van betalingsinvorderingen door ons ingesteld zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement KORTRIJK bevoegd
 13. Korelec BV, is verzekerd inzake aansprakelijkheid voor schade aan derden en schade na levering voor een bedrag van 2.500.000 euro vermengd (stoffelijke en lichamelijke schade)  inzake schade door brand, vuur, water, rook tot een bedrag van 1.500.000 euro en inzake beroepsaansprakelijkheid tot een bedrag van 250.000 euro.  De Klant verklaart zich hierbij akkoord dat ingeval van grotere schade er geen hogere schadeclaim kan gesteld worden dan deze verzekerde bedragen.  Indien zij wensen dat voor een voorgeschreven opdracht deze dekkingen hoger zouden dienen te zijn, dienen zij dit bij de aanvaarding van de offerte mede te delen.
 14. Door de goedkeuring van de offerte verklaar ik mij akkoord met de verwerkersovereenkomst, de privacyverklaring en de cookiespolicy op de site www.korelec.com. 
 15. Omwille van het INCERT-label bestaat er een mogelijkheid van controle door een externe keuringsorganisatie.
 16. Vanaf 1 september 2009 moeten alarmsystemen die niet aangesloten zijn op meldkamer verplicht geregistreerd worden op de website:  www.police-on-web.be